360
www
Ticarete 1-0 önde başlayın!
gün saat dakika saniye
lesso logo

  Gizlilik Politikası

  LESSO YAZILIM A.Ş.’nin (“LESSO”) kullanıcıların (“Kullanıcı(lar)”) arzusuna bağlı olarak web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir. Toplanabilecek Kişisel Veriler LESSO, Web Sitesi üzerinde, Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın;

  Kimlik Bilgisini

  İşlem Güvenliği Bilgisini

  IP Bilgisini

  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisini

  İletişim Bilgisini

  Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini

  Kullanıcı Bilgisini

  Olay Yönetim Bilgisini

  Kullanıcı İşlem Bilgisini

  Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda LESSO ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

  ”Cookie” Kullanımı

  LESSO tarafından, Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. “Cookie” adlı teknoloji kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu “cookie”leri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

  LESSO, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir “cookie” ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında Kullanıcı’ya Web Sitesi’nde ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

  Verilerin Kullanılma Amacı

  LESSO, toplanan kişisel verileri Kullanıcı’nın Web Sitesi’nden faydalanabilmesi, Web Sitesi’ne üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, Kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel veriler LESSO raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler LESSO ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir.

  LESSO ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Kullanıcı ile LESSO arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, LESSO’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Verilerin Paylaşımı

  LESSO, Kullanıcılar’a ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri Web Sitesi kapsamında Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. Bu kapsamda LESSO, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Web Sitesi veya LESSO hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda veya Kullanıcı’ya sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (“hosting” servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder. Kullanıcı’nın Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Kullanıcı, LESSO’ya başvurarak kendisiyle ilgili:

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahiptir.

  Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan yöntemlerle iletebilecektir. LESSO, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

  Kullanıcı, LESSO’ya kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde LESSO’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin LESSO tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde LESSO’nun kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

  Kişisel Verilerin Saklama Süresi

  LESSO, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

  Buna ek olarak, LESSO, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler, Taahhütler ve Sorumluluk

  LESSO, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda:

  kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

  kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

  Site üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, LESSO uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

  LESSO kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

  Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

  Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. LESSO, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

  Kullanım Koşulları

  İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Emre Akıncı Şahıs Firmasının (“KOALA”), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, KOALA ‘nın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Şu kadar ki; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle KOALA’nın logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından KOALA sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, KOALA’nın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

  KOALA, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

  Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde KOALA tarafından garanti edilmemektedir.
  Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı KOALA ‘nın hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

  Web Sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Web Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin ve KOALA ‘e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193’e uygun olarak Konya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı KOALA tarafından beyan ve işbu Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

  ©2005-2020 KOALA®

  Kişisel Verilerin Korunması

  Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla EMRE AKINCI ŞAHIS ŞİRKETİ (“KOALA” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

  1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

  Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

  Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, KOALA tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

  • KOALA’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
  • KOALA’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
  • KOALA’nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
  • KOALA Topluluğu Şirketlerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
  • KOALA’nın, KOALA Topluluğu Şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
  • KOALA Topluluğunun ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

  Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.koalamedya.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “EMRE AKINCI Şahıs Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

  III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

  Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, KOALA tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

  • KOALA’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
  • KOALA’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
  • KOALA’nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
  • KOALA’nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
  • KOALA’nın ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
  • KOALA’nın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

  Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.koalamedya.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “Emre Akıncı Şahıs Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

  1. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.koalamedya.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

  Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Kötüye Kullanım

  KOALA’nın verdiği hizmetler altında ahlaka ve toplum kurallarına aykırı her türlü faaliyetler ile kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları tarafımıza bildirmenizi rica ederiz. Yapılan bildirimler ilgili departmanımız tarafından incelendikten sonra gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Konu ile alakalı gerektiği takdirde sorumlusu olduğumuz müşterilerimiz ile bilgi akışı sağlanmaktadır.

  Bu nokta hassasiyetiniz için ekimiz olarak teşekkür ederiz.

  Kötüye Kullanım bildirim adreslerimiz;

  info@koalamedya.com

  +90 (850) 259 99 91

  Ürün İade Politikası

  koalamedya.com üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

   

  İade Şartları

  1. Hizmet ifasına başlanmamış olması
  2. İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması
  3. İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından koalamedya.com’a yazılı olarak bildirilmiş olması
  4. Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması

  İade talep edilemeyecek ürünler

  Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

   

  1. Domain (alan adları)
  2. Marka Tescil Hizmet ve Harç Bedelleri
  3. Her nevi danışmanlık ve aracılık hizmetleri
  4. Her nevi teknik destek hizmetleri
  5. Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
  6. Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler
  7. Kurulumu yapılmış ya da aktif edilmiş SSL sertifikaları

  İade usulü

  koalamedya.com, yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

   

  Nakit İadeler:

  İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve koalamedya.com tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

   

  Alış-veriş kredisi olarak iade:

  İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.

   

  İade talebinin koalamedya.com’a iletimi

  İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

   

  1. İadeye konu olan ürün / hizmet
  2. İade sebebi (varsa)
  3. Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi)

  Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu koalamedya.com üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden [email protected] adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

   

  Taksitli alış-verişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller

  Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

   

  Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde uygulanacak usul

  koalamedya.com, ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TL (Türk Lirası) tutar üzerinden işlem yapacaktır.

   

  İade talebinin reddi

  koalamedya.com, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

   

  İade talebinden cayma

  Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

   

  Uyuşmazlık ve itiraz hakkı

  Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere koalamedya.com iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde koalamedya.com’un yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

   

   

  İşbu iade politikaları koalamedya.com ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, koalamedya.com üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.

  Müşteri Şikayetleri

  KOALA olarak kurulduğumuz günden bugüne müşteri memnuniyetini önceleyen süreçler geliştirmekte ve kalite politikalarımızı sürdürülebilir kılmak için müşterilerimizin şikayet ve önerilerini düzenli olarak değerlendirmekteyiz.

   

  Şirket kültürümüzün bir parçası olan şeffaflık ilkemiz gereği tarafımıza iletilen tüm şikayetleri kategori bazlı inceleyebilir, tespitten çözüme tüm aksiyonlarımızı ve oluşturduğumuz müşteri memnuniyetini bizlerle beraber takip edebilirsiniz.

  Şikayet Bildirimi

  Şikayet ya da memnuniyetsizlik bildirimlerinizi iletmek için info@koalamedya.com adresi kullanabilir ya da destek hattımız üzerinden memnuniyetsizliğinizi bildirebilirsiniz.

Bizi Takip Edin!

Bizden Haberler
Bizden Haberler
Bizden Haberler

#Sosyal

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz